ZAČÍT SPOLU

OD 4.9.2017 ZAČÍNÁME NA NAŠICH MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH UPLATŇOVAT PRVKY PROGRAMU ZAČÍT SPOLU

V mezinárodním označení  program Step by Step,  v České republice je známý pod názvem Začít spolu.

Začít spolu

Program Začít spolu buduje základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy 21. století. Připravuje děti, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem.

·         Filozofický základ programu Začít spolu a jeho cíle

Bez ohledu na to, kde žijí, budou muset dnešní děti čelit po celý svůj život změnám:
sociálním a politickým, změnám prostředí, změnám ve vědě a technice, změnám v průmyslu vedoucím ke změnám na trhu práce.

Program Začít spolu uznává, oceňuje a podněcuje vývoj těch charakteristických rysů osobnosti, které budou v rychle se měnící době obzvlášť potřebné. Intenzivně rozvíjí tři klíčové životní dovednosti dnešní doby:

 

1) komunikaci

2) spolupráci

3) řešení problémů

Připravujeme děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem. Mezi další cíle, které pomáhají rozvíjet tyto schopnosti patří:

  • přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat
  • kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost
  • rozpoznávat problémy a řešit je
  • být tvůrčí, mít představivost
  • sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství
  • podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu.

 

·         Principy programu Začít spolu

Důraz na individuální přístup ke každému dítěti

-umožňovat každému dítěti, aby se vyvíjelo vlastním tempem
-integrovat individuální cíle do obvyklých denních činností a do celkového týdenního plánu
-„POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM“

 

 

Integrované učení

– hrou a činnostmi, které je praktikováno hlavně v centrech aktivit. Jde o vzdělávací přístup, který spočívá na vyhledávání tématu, které je dětem blízké. Podporujeme učení se dětí navzájem od sebe. Základní formou hodnocení v programu Začít spolu je sebehodnocení.

– témata představují ucelenou, uspořádanou, logicky navazující řadu tematických bloků pro určitý časový úsek
– plánováním zde rozumíme proces, kterými se budou děti zabývat a vychází z potřeb dětí
– připravujeme na základě: aktivního zájmu a přání dětí; svých zkušeností; odborných znalostí; pozorováním

 

 

 

Podnětné prostředí

Důraz na podnětné prostředí, které umožňuje samostatné rozhodování a volbu dítěte a přijímání odpovědnosti za ně. CA (centra aktivit)

*      Domácnost – kuchyňka z reálného života, nádobí je funkční, děti pracují s konkrétními potravinami\

*      Ateliér – výtvarné činnosti poskytují dětem radost, prožitek a uspokojení. Pomůcky jsou dětem dostupné – pastelky, fixy, barvy štětce, různé druhy papírů, nůžky apod.

*      Dílna – děti mají možnost pracovat s různým materiálem a nástroji. Mají k dispozici kladívka, pilky, hřebíky, šroubovák, svěrák, kleště, kombinačky aj.

*      Knihy a písmena – slouží k podchycení zájmu o literaturu, o čtení a psaní. Děti vnímají mluvenou a psanou podobu písma, manipulací s knihou i písmeny se pomalu s písmeny seznamují.

*      Dramatika – probíhají zde především napodobivé a námětové hry. Jsou zde k dispozici převleky , oděvy, doplňky – klobouky , kabelky, maňásci, kulisy aj.

*      Pokusy a objevy – slouží k různým pozorováním, k pokusům biologickým i chemickým, k pěstování rostlin a objevování

*      Kostky – děti si zde procvičují hrubou a jemnou motoriku, zvyšují sebedůvěru, rozvíjejí sociální a jazykové dovednosti. Prostor pro sebevyjádření, fantazii a tvořivost.

*      Manipulační a stolní hry – centrum je zaměřeno na rozvoj jemné motoriky, fantazie, trpělivosti, vůle pro dokončení díla, poznáváni barev, geometrických tvarů, číslic aj.

*      Voda – písek – hry s těmito materiály podporují smyslový a tělesný rozvoj, koordinaci svalů celého těla, rozvoj jemné motoriky. Zde si dítě rozvíjí matematické představy, podporuje chápání přírodních zákonů aj.

*      Hudba – je univerzálním prostředkem komunikace, zábavy, poučení i uklidnění. Je jedním z nejbohatších zdrojů pro učení dětí předškolního věku.

*      Školní zahrada – být venku na školní zahradě či v přírodě v okolí mateřské školy za každého počasí je pro děti zajímavé a zdravé. Pohyb a změna vzduchu pomáhají dětem od stresu, nabízejí možnost k novému poznávání, pozorování, novým zážitkům a zkušenostem.

 

 

 

Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vytvářet podmínky pro začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Důraz na spolupráci s rodinou

– rodinu brát jako prvotní a nezastupitelnou ve výchově dětí
– rodičům nabízet odbornou literaturu a pedagogickou konzultační poradnu
– aktivní oboustranná spolupráce, např.:
* 3leté portfolio (co se dítěti nejvíce povedlo, to si samo založí)
* semináře pro rodiče
* výpomoc nejrůznějšího charakteru (suroviny, materiál, besedy, osobní účast)
* a mnoho dalších 


 

U dětí podporujeme radost ze hry, z učení, z činností

Ø  Stavíme na tom, co dítě umí

Ø  Dáváme zažít dětem radost z výsledků

Ø  Oceňujeme nejen výsledek, ale i proces činností dítěte

Ø  Necháváme dítěti samostatně řešení objevovat tím, že je necháváme věci dělat

Ø  Necháváme dítě dokončit hru, činnosti

 

Skrývá-li vaše domácnost i níže uvedené předměty, které tam jen tak leží, budeme rádi, když si na nás vzpomenete.
Děkujeme.

Věci, za které budeme rádi:

·          

o    kobercová páska

o    drátky

o    hřebíčky s větší hlavičkou

o    ohoblované dřeva, lišty

o    korek

o    pet víčka

o    menší skleničky s víčkem

o    menší kamínky, kamínkovou drť

·          

o    přírodniny (sušené byliny, rákos)

o    nepotřebné nářadí do dílny (např. menší pilky, kladívka, kleště, atd.)

o    nařezané dřevěné destičky (čtverce, obdélníky …)

o    velké hobliny

o    šňůrky, vlny pestrých barev

o    knoflíky

o    kancelářské sponky

·          

o    peří – brka, malé peříčka

o    izolepy

o    různé stužky

o    juta, pytlovina

o    role papíru na kreslení

o    lepidla

o    cokoliv

 

 

 

TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI SE VŠEMI RODIČI.